วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2558

สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

ตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไป,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักทรัพยากรบุคคล,นิติกร,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิชาการเกษตร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 15,000
อัตราว่าง: 
ปฏิบัติงานที่: 
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 16 เม.ย. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**
วิธีการสมัครงานพนักงาน สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

กรมการเงินทหารบก

ตำแหน่ง: นายทหารประทวน
– ชาย 45 อัตรา
– หญิง 15 อัตรา

ระดับการศึกษา: ปวช.
อัตราเงินเดือน: 
อัตราว่าง: 60
ปฏิบัติงานที่: 
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 27 มี.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**
วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมการเงินทหารบก
 ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่

กรมการทหารช่าง

ตำแหน่ง: นายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก)
ระดับการศึกษา: ปวช.  
อัตราเงินเดือน: 
อัตราว่าง: 100
ปฏิบัติงานที่: 
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 27 มี.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**
วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมการทหารช่าง
 ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่


หลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู

ตำแหน่ง: หลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 
อัตราว่าง: 711
ปฏิบัติงานที่: ทั่วประเทศ
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 23 – 29 มี.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

ประกาศสำนักงาน ก.พ.

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่องขยายกำหนดเวลารับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2558 และแก้ไขเพิ่มเติมประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่องรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2558
ตามที่สำนักงาน ก.พ. ได้มีประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2558 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 โดยกำหนดให้รับสมัครระหว่างวันที่ 5-25 มีนาคม 2558 และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลาและสถานที่สอบในวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 นั้น
บัดนี้ ก.พ. ได้พิจารณา เรื่องการให้ชะลอการกำหนดระยะเวลาห่างจากวันที่สอบครั้งก่อนไม่น้อยกว่า 150 วัน ของผู้ที่สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปไม่ผ่านทุกกรณี และเพื่อประโยชน์สูงสุดของทางราชการ จึงเห็นสมควรดำเนินการ ดังนี้
1. ขยายกำหนดเวลารับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2558 ต่อไปอีก จนถึงวันที่ 30 มีนาคม 2558 และชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบและเลือกศูนย์สอบ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558 โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบในวันที่ 14 พฤษภาคม 2558
2. ยกเลิกเงื่อนไขการสมัครสอบตามประกาศรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2558 ข้อ 5.1 ผู้ที่สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง หรือสอบผ่านการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง หรือสอบผ่านทั้งการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการของส่วนราชการต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 2 ไม่มีสิทธิสมัครสอบในครั้งนี้ และ ข้อ 5.3 ผู้ใดเคยสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปไม่ผ่าน ต้องมีระยะเวลาห่างจากวันที่สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปครั้งก่อนไม่น้อยกว่า 150 วัน หรือตามที่ ก.พ. กำหนด
ประกาศ ณ วันที่ 19 มีาคม 2558


วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2558

สพฐ

สพฐ


ตำแหน่ง: ครูผู้สอน (โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี 
อัตราเงินเดือน: 18,000
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: แพร่
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 19 – 27 มี.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


กรมโยธาธิการและผังเมือง

กรมโยธาธิการและผังเมือง

ตำแหน่ง: พนักงานโยธา
ระดับการศึกษา: ปวส.  
อัตราเงินเดือน: 13,800
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: 
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 23 – 31 มี.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**